برگزاری جلسه اتلاف حیوانات ناقل بیماری

در تاریخ ۹۴/۱۰/۱۳ در محل دفتر شهردار اردستان جلسه ای با حضور شهردار اردستان ، شهردار زواره و نماینده شهردار مهاباد و نماینده شبکه بهداشت اردستان تشکیل گردید ،جهت اتلاف حیوانات ناقل بیماری تشکیل گردید.

ادامه . . .