آخرین خبرها

📝 جلسه اعضای شورای اسلامی شهر اردستان و شهردار اردستان با دکتر طالبیان معاون سازمان میراث فرهنگی کشور و دکتر عزیزی مسئول پایش قنوات سازمان میراث فرهنگی کشور

📝 جلسه اعضای شورای اسلامی شهر اردستان و شهردار اردستان با دکتر طالبیان معاون سازمان میراث فرهنگی کشور و دکتر عزیزی مسئول پایش قنوات سازمان میراث فرهنگی کشور

ادامه . . .