آخرین خبرها

آگهی مناقصه محدود

شهر داری اردستان به استناد مجوز شماره ۱۵۹ مورخ ۰۳/۰۶/۹۴ شورای اسلامی شهر اردستان در نظر دارد کارکنان خود و افراد تحت تکفل آنان (به تعداد تقریبی ۲۵۰ نفر) را به مدت یکسال تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان درآورد ، لذا از شرکت های بیمه ای و نمایندگی و شعبات آنان دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف ۱۰ روز از ...

ادامه . . .