آخرین خبرها

دهـــــــه فجــــــــــــر

سلام بر تو ای مطلعِ فجر؛ ای سپیده سحر، ای انفجار نور، خوش آمدی. خوش آمدی که با آمدنت زنجیرهای سنگی از گردن‌مان گسیخت، کمرهای خمیده‌مان راست شد، بر لب‌های پژمرده‌مان شکوفه های تبسم نشست، در قلب های سوخته مان گلبوته‌های عشق و امید رویید و بر گونه‌های زردمان گل‌خنده‌های شادی نمودار شد. خوش آمدی که با مقدمت، عطر آزادی ...

ادامه . . .