بایگانی

بررسی شهرهای زیر زمینی از لحاظ سازه ای

ساختار این نوع اماکن به صورت متراکم ، تو در تو و وسیع متشکل از دالانهای باریک پیچیده در هم و اتاقکهایی با ابعاد کوچک است که ارتفاع آنها به اندازه قد طبیعی یک انسان حفر گردیده. سقف ها به صورت قوسی جهت جلوگیری از ریزش اجرا میشده اند ، جهت تهویه داخل دالانها از کانالهایی همانند سیستم قنوات استفاده ...

ادامه . . .