بایگانی روزانه

انتخاب جناب آقای محسن حیدری شهردار محترم اردستان درجمع شهرداران برگزیده و موفق استان اصفهان

انتخاب جناب آقای محسن حیدری شهردار محترم اردستان درجمع شهرداران برگزیده و موفق استان اصفهان و کسب امتیاز برتر از ارزیابی عملکرد یکساله ایشان از طرف مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری

ادامه . . .