بایگانی روزانه

شهردار اردستان : مسئولین باید پاسخگوی عدم پرداخت بدهیهای پنج و حتی شش ساله شهرداری اردستان باشند.

ایشان اعلام نمودند پیمانکارانی در اردستان وجود دارند که به دلیل خصومت شخصی برخی مسئولین با شهرداران قبل حدود پنج تا شش سال حتی ریالی از مطالبات خود را دریافت ننموده اند که متاسفانه به جای آنکه مسئولین کمک کنند تا حل مشکل شود دنبال آن هستند که با فرافکنی و جوسازی مشکل را دوچندان کرده و مسائل شخصی و ...

ادامه . . .