بایگانی

آسفالت کوچه های شهرک کاوه و شهرک مدرس

آسفالت کوچه های باقی مانده از شهرک کاوه و مدرس طی روزهای آینده انجام خواهد شد . در این خصوص مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان از اعتبارات تملک دارایی (خزانه ) به آسفالت سطح شهر اختصاص داده شده است.        

ادامه . . .

شروع عملیات اجرایی میدان ورودی شهر پس از هفت سال

طرح میدان ورودی شهر پس از پیگیری های این شهرداری تهیه و عملیات اجرایی ان آغاز گردید.  با توجه به این که میدان در محل ورودی باند رفت به سمت کمربندی نایین احداث میگردد و بایستی جاده کنونی جا به جا گردد لذا باند آسفالت قبلی در حال اماده شدن جهت استفاده می باشد مراحل احداث شانه های جاده و ...

ادامه . . .