صفحه نخست / مزایده (صفحه 4)

مزایده

مزایده بهره برداری ازمرکزمعاینه فنی خودروهای سبک شهرداری اردستان

شهرداری اردستان در نظر دارد در راستای مصوبات هیئت محترم وزیران و آیین نامه اجرائی وزارت محترم کشورومصوبه مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ شورای محترم اسلامی شهر اردستان بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودروهای سبک شهر اردستان را در قالب قرارداد اجاره یک ساله از طریق مزایده عمومی به  اشخاص حقیقی یا حقوقی ویا پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

ادامه . . .

مزایده سازماندهی بازار روز

به موجب مصوبه ی شورای محترم اسلامی شهر اردستان شهرداری در نظر دارد بازار روز خود را واقع در میدان امام خمینی (ره) از طریق اگهی مزایده ی عمومی به صورت  اجاره جهت  ساماندهی و بهره برداری به پیمانکاران  یا افراد واجد شرایط واگذار نماید. بدین وسیله از کلیه ی متقاضیان که قصد شرکت در مزایده ی مذکور را دارند دعوت میشود ...

ادامه . . .

مزایده عملیات کارت پارک

عملیات کارت پارک محدوده ی خیابان های امام حدفاصل میدان نماز تا میدان امام ، میدان امام تا خیابان حکم الملک ، میدان امام تا سینما ، میدان امام تا خیابان شهدا ی مون همراه با هزینه و اجرا

ادامه . . .

مزایده عملیات تفکیک زباله

شهرداری اردستان به استناد مصوبه شورای اسلامی شهراردستان در نظر دارد نسبت به اجاره بهره‌برداری ازمحل تجمع پسماندشهری جهت انجام عملیات تفکیک زباله درمقصد از طریق مزایده عمومی و برابر شرایط مالی شهرداری اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید تا حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی جهت اطلاع ...

ادامه . . .